top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ webu a  rezervačného systému:

PIÑA YOGA s.r.o.

Nám. Hraničiarov 3728/35

Bratislava 851 03

IČO: 53 628 357

DIČ: 2121436031

email: info@yogagang.sk

zapísaná firma v ochodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  151123/B

Prevádzka: THE ROOM by piña yoga , Kopčianska 8A, Bratislava 851 01

Vstupom na našu webovú stránku a taktiež využitím našich služieb, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich “Podmienok a pravidiel”, ktorými sa spolu s ochranou údajov riadia vzťahy medzi THE ROOMom a Vami ako členom. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “Zmluva”) uzatvorenej medzi poskytovateľom služby  (ďalej len “THE ROOM") a jej členom.

Termín "Vy" sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky či návštevníka alebo člena využívajúceho služby Jogovne. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto "Podmienok" a to kedykoľvek. Je vo Vašom záujme pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či došlo k zmenám. Ak nesúhlasíte s akúkoľvek časťou z týchto podmienok, nepoužívajte prosím túto stránku, neregistrujte v našom rezervačnom systéme a nevyužívajte naše služby.

PREDMET POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 • zabezpečuje poradenstvo a služby v oblasti starostlivosti o ľudské telo, meditácii a príbuzných činností, regeneračné a rekonvalenčné cvičenia

 • organizuje  poradenstvo, workshopy 

 • zabezpečuje a organizuje  pobyty a semináre, ktoré sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami

 • sprostredkuje kúpu  kreditov poskytovaných služieb ako online hodiny yogy a hodín v THE ROOMe.

BEZPEČNOSŤ A RIZIKÁ

Pred hodinou ste povinný oboznámiť inštruktora so všetkými aktuálnymi zraneniami a operáciami, ktoré majú vplyv na Váš súčasný zdravotný stav a s chronickými ochoreniami, aby bol na tieto skutočnosti počas výuky braný ohľad. Taktiež ste povinný upozorniť inštruktora na lekárom či fyzioterapeutom doporučené fyzické obmedzenia pohybov.

Ak si neželáte fyzickú dopomoc, upozornite na to inštruktora pred hodinou.

Prehlasujete, že ste sa v prípade zdravotných problémov podrobili lekárskemu vyšetreniu ešte pred začiatkom hodín, ktoré nepreukázalo žiadne medicínske a zdravotné pochybnosti voči zmýšľanému zámeru praktizovať a učiť sa jogu.

Prehlasujete, že cvičenie prax jogy vykonávate dobrovoľne na vlastnú žiadosť a Váš zdravotný stav je spôsobilý vykonávať pozície pod vedením inštruktora. Praktizujete vedome, s ohľadom na svoje možnosti a zdravotný stav.

Svojou rezerváciou miesta na hodine potvrdzujete a beriete na vedomie, že praktizovanie vykonávané v rámci výuky realizujete na vlastné riziko. V prípade úrazu, zranenia a ich následkov ste si vedomý toho, že THE ROOM a jej inštruktor neberie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 

Beriete na vedomie, že počas jogových hodín sa poskytuje výlučne praktické vyučovanie jogy.

Zaväzujete sa, že akékoľvek zdravotné problémy vzniknuté počas hodiny bezodkladne nahlásite inštruktorovi.

Vstup do priestorov THE ROOMu a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Návštevníci aj členovia pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok budú okamžite vylúčení z priestorov a ich členský príspevok prepadne v prospech THE ROOMu.

THE ROOM si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám so závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Fajčenie je v priestoroch Jogovne prísne zakázané.

Jogovňa nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v jej priestoroch, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených THE ROOMom na odloženie vecí.

Pri využívaní Služieb ste povinný riadiť sa pokynmi inštruktorov alebo iných osôb, poskytujúcich služby.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ

REGISTRÁCIA A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Registrácia nie je bezplatná.

 2. Pre rezerváciu miesta na hodinách je registrácia povinná.

 3. Registračný formulár obsahuje nasledovné povinné údaje: meno, priezvisko, telefón, email a heslo.

 4. Po vyplnení registračného formuláru sa Klientovi vytvorí registrovaný profil.

 5. Registráciou súhlasíte s tým, aby (kontaktné údaje FO – podnikateľa), ktorý vystupuje ako Prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „VNOÚ“) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,spracúval moje osobné údaje, ktoré som uviedol v sekcii registrácia nového používateľa v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón za účelom vytvorenia používateľského účtu, jeho evidencie a komunikácie. Ako dotknutá osoba máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu (info@yogagang.sk). Zákonnosť súhlasu so spracovaním do tohto dátumu zostáva nedotknutá procesom odvolania súhlasu. Doba spracovania Vašich osobných údajov je 5 rokov od Vášho udelenia Vášho súhlasu.  Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako aj právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.pinayoga.sk).

 6. Registráciou v rezervačnom systéme súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

STORNO PODMIENKY / VRÁTENIE POPLATKU

Rezerváciu na hodinu je možné zrušiť samotným klientom a to  len cez rezervačný systém. Pri zrušení rezervácie v časovom limite sa Vám  kredit  za službu môže použiť na ďalšiu lekciu v budúcnosti.

V kratšom časovom limite ako je uvedený v  Rezervácie - podmienky  je Vaša rezervácia záväzná a nie je možné ju zrušiť.

V prípade neúčasti na hodine Vám bude pri ďalšej návšteve odrátaný vstup/kredit podľa aktuálneho cenníka  aj za túto hodinu platbou navyše, alebo automatickým odrátaním vstupu z kreditu.

Pri rezervácii miesta a neúčasti na dvoch za sebou nasledujúcich hodinách, budú Vaše ďalšie rezervácie zrušené, konto pre ďalšie rezervácie pozastavené a miesto bude ponúnknuté iným záujemcom. 

Storno workshopov, kurzov a iných akcií sa riadi osobitnými podmienkami.

CENY

Všetky ceny sú platné v EUR a v rozsahu uvedenom na webovej stránke v sekcii THE ROOM alebo ONLINE VIDEÁ. Vyhradzujeme si právo meniť ceny bez upozornenia.

Všetky hodiny, kurzy, akcie, workshop sú propagované so zámerom uskutočnenia a ich cenník sa riadi osobitnými podmienkami, ktoré su s udalosťou zverejnené na web. 

Všetky uvádzané ceny sú konečné. 

Všetky zľavy sú časovo ohraničené a mimo obdobia ich platnosti bez nároku na uplatnenie.

Kredity a členské vstupy sú neprenosné a časovo ohraničené bez nároku na kompenzáciu, či vrátenie sumy v prípade ich nevyčerpania.

COPYRIGHT

Ak nie je uvedené inak, THE ROOM vlastní všetky autorské práva materiálu na webových stránkach. Všetky registrované alebo neregistrované ochranné známky použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov.

Všetky autorské práva, dáta, text, softvér, obrázky, grafika, ochranné známky, logá, rozhranie, fotografie a iné duševné vlastníctvo (obsah) na webovej stránkach je vo vlastníctve, alebo licencii THE ROOMu. 

THE ROOM si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke WWW.PINAYOGA.SK, na svojej instagram stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

Klienti nemajú právo vyhotovovať audio a video nahrávky bez súhlasu zástupcu THE ROOMu a realizovať akúkoľvek fotodokumentáciu.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od Zmluvy je možné len pred začatím poskytovania Služieb.

Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvú hodinu prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke www.pinayoga.sk  alebo službu,  strácate právo na odstúpenie od Zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Týmto prehlasujete, že ste sa pred vyplnením registračného  formulára rezervačného systému oboznámili s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasíte.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi THE ROOMom a Vami. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

THE ROOM a Vy súhlasíte, že plne uznávate komunikáciu na diaľku —  elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

THE ROOM si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 1. PIŇA YOGA s r.o. so sídlom: Nám. Hraničiarov 3728/ 35,  IČO: 53 628 357, DIČ: 2121436031, email: info@yogagang.sk , zapísaná firma v ochodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  151123/B , vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje Klienta o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie služieb ponúkaných a poskytovaných Poskytovateľom, vrátane údajov o tom, kde môže Klient Reklamáciu uplatniť. 

 2. Tento Reklamačný poriadok upravuje Reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na Služby poskytované poskytovateľom. 

 3. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Klienta. 

 4. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. 

 5. Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Klient vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom. 

 

II. Výklad pojmov 

Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť

PIŇA YOGA s r.o. so sídlom: Nám. Hraničiarov 3728/ 35,  IČO: 53 628 357, DIČ: 2121436031, email: info@yogagang.sk , zapísaná firma v ochodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  151123/B
Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby. 

 1. Vadou Služby sa rozumie najmä nedodržanie termínov stanovených Poskytovateľom, vopred neohlásený výpadok Služby spôsobený stranou Poskytovateľa, strata, poškodenie alebo zničenie Dokumentu prevzatého Poskytovateľom od Klienta, neoprávnené sprístupnenie Dokumentu, nesprístupnenie Dokumentu prostredníctvom Aplikácie, chybné vytvorenie eDokumentu a pod. 

 2. Vybavením Reklamácie sa rozumie ukončenie Reklamačného konania odstránením vady poskytovanej Služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú Službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú Službu alebo odôvodnené zamietnutie Reklamácie. 

 3. Ostatné pojmy uvedené v tomto Reklamačnom poriadku označené veľkým písmenom majú význam definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré tvoria súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Poskytovateľom. 

 

III. Zodpovednosť za vady 

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Klientovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a uzavretou Zmluvou. 

 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Klientovi. 

IV. Uplatnenie Reklamácie 

Klient je oprávnený uplatniť Reklamáciu: 

-       na kvalitu poskytovanej Služby, 

-       na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa. 

 

Reklamáciu musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo zo zodpovednosti za vady Služby, resp. právo na vrátenie nesprávne účtovanej sumy za Službu zaniká. 

Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Klient uplatniť: 

-       písomne na adrese Poskytovateľa, 

-       e-mailom na zákaznícke centrum, 

-       osobne v sídle Poskytovateľa. 

 

Konkrétne kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke. 

 

Pri uplatnení Reklamácie Klient vyplní Reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. V Reklamačnom protokole Klient uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, prípadne prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše čoho sa Reklamácia týka, t.j. popíše vadu Služby, ako aj časové vymedzenie, kedy sa podľa Klienta vada vyskytla, prípadne kedy došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. V Reklamačnom protokole Klient ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej Reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade Reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Klient uviesť aj obdobie, ktorého sa Reklamácia týka. 

 

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Klientom v ním uplatnenej Reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Klientom uvedenú kontaktnú adresu. 

 

Reklamačný protokol Klient zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom na info@yogagang.sk alebo ju uplatní osobne v sídle Poskytovateľa. 

 

Uplatnenie Reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Klienta povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti. 

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu, ak vadu Služby alebo zníženie kvality Služby spôsobila: 

-       okolnosť vylučujúca zodpovednosť,
-            neoprávnený zásah Klienta do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Klient umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním takýto zásah,
-            porušenie povinnosti Klienta vyplývajúcej zo Zmluvy. 

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu aj v prípade, ak Klient uplatnil Reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil alebo mohol zistiť. 

 

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Klient riadne uplatnil Reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná Reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená Reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, 

 

Reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Klient ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, Reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú. 

 

V. Vybavenie Reklamácie 

 1. Pri osobnom uplatnení Reklamácie vydá zamestnanec Poskytovateľa Klientovi potvrdenú kópiu Reklamačného protokolu, ktorá je potvrdením o prijatí (uplatnení) Reklamácie. 

 2. Pri uplatnení Reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Klientovi potvrdenie o prijatí Reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e- mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom. 

 3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú Reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Klient právo od zmluvy odstúpiť. 

 5. O vybavení Reklamácie upovedomí Poskytovateľ Klientova zaslaním písomného vyrozumenia, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ktoré je potvrdením o vybavení Reklamácie. Zaslaním písomného vyrozumenia Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z Reklamácie vyplýva. 

 6. O vybavení Reklamácie informuje Poskytovateľ Klienta zaslaním e-mailovej správy na e- mailovú adresu Klienta, v prípade, ak Klient požiadal o zaslanie informácie o vybavení Reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Klient požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle vyrozumenie na kontaktnú adresu Klienta uvedenú v Reklamácii. 

 7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o Reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie. 

 

VI. Spôsoby vybavenia Reklamácie 

Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Klient právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ. 

 

Klient má právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy: 

-   ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady, 

-  ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach, 

-  ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby, 

 

Poskytovateľ nevybaví Reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu). 

 

Ak sa na ponúkanej Službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny Služby. 

 

Pri vybavovaní Reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. 

 

O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Poskytovateľ. 

 

Poskytovateľ vybaví Reklamáciu a ukončí Reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: 

 1. odstránením vady poskytovanej Služby, 

 2. vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú Službu (pri odstúpení od zmluvy), 

 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby, 

 4. odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

 5. V prípade uznania Reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene Reklamovanú cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene Reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim Klientom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú Službu, suma vo výške oprávnene Reklamovanej ceny sa kupujúcemu Klientovi vráti. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena reklamačného poriadku sa stáva účinnou dňom jeho zverejnenia na webovej lokalite Poskytovateľa. 

 

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty. 

bottom of page